TOEPASSELIJKHEID 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Poelman Parfums bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Poelman Parfums; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

AANBIEDINGEN
Alle op website en elders vermelde aanbiedingen en gedane offertes zijn vrijblijvend, tenzij een geldigheidsduur is vermeld. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging door de leverancier, hetzij schriftelijk, mondeling of door een gedraging die in het dagelijks verkeer mag worden opgevat als een bevestiging.

HERROEPINGSRECHT 
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een emailbericht is voldoende) of door de producten retour te zenden (voor eigen risico). Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

Poelman Parfums 
Montfortstraat 17 
6433JG Hoensbroek 


Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten zijn voor eigen rekening (vice versa). Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten ongebruikt en in de originele verpakking retourneert. 
De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

BESTELLEN 
Het bestelformulier dient volledig te worden ingevuld. De leverancier behoudt zich het recht om niet volledig ingevulde formulieren niet in behandeling te nemen. 
De leverancier zal de bestelling uitleveren conform het bestelformulier en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor in het bestelformulier gemaakte vergissingen. Wanneer een besteld product onverhoopt niet meer leverbaar mocht zijn, behoudt de leverancier het recht om het product uit de bestelling te verwijderen. De afnemer wordt hierover geïnformeerd.

PRIJS 
Alle opgegeven prijzen zijn in Euros en vallen binnen de marge regeling en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Opgeven prijzen zijn bindend, tenzij redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze buiten normale proporties zijn. Denk aan typfouten. De leverancier behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen, indien en voor zover enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de gegeven orders door de afnemer.

VOORUITBETALING
Nadat de order is bevestigd, dient de afnemer eerst de goederen te betalen. Vooruitbetaling dient binnen 14 dagen na de orderbevestiging door de afnemer aan de leverancier te worden voldaan. Indien dit niet gebeurt, wordt de order geannuleerd door de leverancier.

VAN RETOURZENDING UITGESLOTEN 
* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant. 
* Indien de verzegeling van de geleverde producten door u verbroken is.

VERZENDING EN LEVERTIJD 
De opgave van leveringstermijnen wordt naar beste weten gedaan en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar is niet bindend. Overschrijding van deze termijn, door welke oorzaak ook, zal de afnemer nooit recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, zal de leverancier in nader overleg treden met de afnemer. Levering van goederen geschied via deugdelijke verpakking via PostNL. De verzendkosten worden doorberekend. 
Het is mogelijk om een pakket aangetekend te verzenden. Dit brengt extra kosten met zich mee. Wanneer de afnemer een pakket aangetekend toegezonden wenst te krijgen, kan hij dat aangeven bij de bestelling.

GARANTIEBEPALING 
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten).

TOEPASSELIJK RECHT 
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd